• Công trình: Metro Tower (The Eastgate)
  • Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương.
  • Năm thực hiện: 2020-2021.
  • Qui mô: 2 Block, 19 tầng/block.
  • Diện tích đất xây dựng: 2,906.7m2
  • Giá trị hợp đồng: 80 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống MEP.