• Công trình: Nhà máy EPIC DESIGNERS VIET NAM.
  • Địa điểm: Khu CN Xuân Lộc, Đồng Nai.
  • Năm thực hiện: 2013.
  • Giá trị hợp đồng: 7,4 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông....