• Công trình: Nhà máy CCI Quảng Nam, giai đoạn 3.
  • Địa điểm: Huyện Núi Thành, Quảng Nam.
  • Năm thực hiện: 2015.
  • Giá trị hợp đồng: 8,3 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, cấp thoát nước, mạng viễn thông...